ONZE MVO-AANPAK

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

EVALUATIE VAN DE ACTIES 2021
DOELSTELLINGEN 2022

ONS INZETTEN VOOR DE

DIVERSITEIT VAN

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

diversiteit

27% vrouwen
9 vrouwen
28% Leidinggevenden
27% AM

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

VERTROUWEN

91% van de werknemers
heeft een vast contract
25% van de werknemers is
langer dan 5 jaar aanwezig
9,8% absenteïsme

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

COMPETENTIEMANAGEMENT

98% van onze medewerkers
heeft een opleiding gevolgd
346 opleidingsacties Bevordering
van evolutie

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

VEILIGHEID

Sterke preventie tegen risico’s
Investeringsplan
« Veiligheid »

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

GOED SAMENLEVEN

Een participatiedag opzetten
Het creëren van sociale banden

PRIORITAIRE
DOELSTELLINGEN

2022

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

Welkom op de werkplek ontwikkelen en streven naar “nul ongevallen

VERANTWOORD EN DUURZAAM

HANDELEN

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

CERTIFICATIE

6 « Kwaliteitscertificaten »
Iso, Fssc, Vpf, Vbf, Qs, Bio
Onze twee ISO gecertificeerde
vestigingen

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

GEGEVENS

Beveiligd gegevensbeheer
in overeenstemming met
de AVG

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

KLANTTEVREDENHEID

98% van de geleverde
volumes voldoen aan de
specificaties van de klant

PRIORITAIRE
DOELSTELLINGEN

2022

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

Onze stakeholders bij onze aanpak betrekken en klanttevredenheid behouden

ONZE IMPACT OP HET

MILIEU BEPERKEN

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

DIGITALISERING

Ontwikkeling van
gedematerialiseerde
beheertools
Ontwikkeling van
videoconferentiebeheer

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

ENERGIE

18% van elektriciteitsverbruik
bij eigen productie van zonne-energie

80% van de warmwaterproductie
door terugwinning van koeling

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

CO² VOETPRINT

Vloot van plug-in hybride
voertuigen
sinds 2020
Vermindering van
water- en koelgasverbruik
(water- en koelgasverbruik)

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

AFVALBEHEER

 87.5 % van ons afval gerecycled  

Bijdrage aan
Methaniserings- & waterstof
productie

PRIORITAIRE
DOELSTELLINGEN

2022

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

Onze digitale transformatie voortzetten en ons energieverbruik verminderen

DE GEMEENSCHAPPEN

ROND ONZE SECTOR

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

HELPEN

Lid van INTERBEV
Lid van VITAGORA
(concurrentiecluster)

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

RéGIO

Bijdrager CRITT 
Lid ARIA SUD – IFRIA
Industrie 4.0 -etiket
(Rising Sud)

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

NATIONAAL

Lid
BPI EXCELLENCE

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

ASSOCIATIF

Lid van ANDRH
Lid van FOOD’IN PROVENCE

PRIORITAIRE
DOELSTELLINGEN

2022

Engagement RSE et charte éthique ActiMeat | Grossiste PAI industriel

De integratie bevorderen en onze inzet voor onze gebieden ontwikkelen

ETHISCH CHARTER

Onze gedragscode stelt duidelijke ethische normen voor ons bedrijf onze commerciële relaties.
Ons doel is om de minimale sociale normen voor onze handelspartners in verschillende landen te verbeteren.
Deze minimumnormen vormen een essentieel fundament van de
commerciële relaties van ActiMeat met haar contractuele partners.

Onze gedragscode is niet statisch, maar wordt voortdurend ontwikkeld en aangepast aan de juridische
en economische waaraan ActiMeat als internationaal bedrijf is onderworpen.

1

MENSELIJKE WAARDIGHEID

De menselijke waardigheid moet worden gerespecteerd als een elementaire voorwaarde voor het samenleven van mensen.

2

NALEVING VAN WETTELIJKE BEPALINGEN

Nationale en andere toepasselijke wetten en voorschriften, en ook IAO- en VN-verdragen, moeten worden nageleefd.
Van alle toepasselijke regelgeving is het altijd die het meest geschikt is om de
bescherming die van cruciaal belang is, te waarborgen. Omkoping in welke vorm dan ook is verboden.

3

VERBOD OP KINDERARBEID

Kinderarbeid, zoals gedefinieerd in de ILO- en VN-verdragen, de internationale SA8000-norm of nationale bepalingen, is verboden bij de productie van goederen of het verlenen van diensten voor ActiMeat.
Elke schending van dit verbod moet worden geëlimineerd door middel van gedocumenteerde strategieën
en processen. Het schoolonderwijs moet adequaat worden ondersteund.
Adolescenten (jongeren) die volgens de definitie van de internationale norm SA8000 ten minste 15 en minder dan 18 jaar oud zijn, mogen alleen buiten de schooluren worden tewerkgesteld.
In geen geval mag de dagelijkse arbeidstijd meer dan 8 uur bedragen, noch mogen de dagelijkse uren die op school, op het werk en op reis worden doorgebracht meer dan 10 uur bedragen. Tieners (jongeren) mogen ‘s nachts niet werken.

4

VERBOD OP DWANGARBEID EN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

Alle vormen van dwangarbeid zijn verboden. Het gebruik van lichamelijke straffen, fysiek of mentaal dwanggedrag en verbaal geweld is verboden.

5

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN

De toepasselijke nationale arbeidswetgeving moet worden nageleefd. De lonen en andere vergoedingen moeten ten minste in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en/of de plaatselijke productienormen. De lonen en andere vergoedingen moeten duidelijk worden omschreven en regelmatig worden uitbetaald.

Het doel is de betaling van salarissen en andere toelagen ter dekking van de kosten van levensonderhoud, voor zover
het wettelijk minimumloon daarvoor te laag is.
Aftrek voor betalingen in natura is slechts in geringe mate toegestaan en alleen in redelijke verhouding tot de waarde van de betaling in natura.

6

DISCRIMINATIEVERBOD

Discriminatie van werknemers op grond van geslacht of seksuele identiteit, leeftijd, godsdienst of overtuiging, racisme, etnische afkomst, nationale of sociale herkomst of handicap is verboden.

7

VRIJHEID VAN ORGANISATIE EN VERGADERING

Het recht van werknemers om arbeidsorganisaties op te richten en zich daarbij aan te sluiten, en om collectief te onderhandelen overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving en de IAO-verdragen, mag niet worden beperkt.
Werknemers mogen niet worden gediscrimineerd omdat zij aan dergelijke praktijken deelnemen.

8

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK

De omstandigheden op de werkplek moeten worden gegarandeerd in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Omstandigheden op de werkplek en in bedrijfsruimten die fundamentele mensenrechten schenden, zijn verboden.
Met name adolescenten (jongeren) mogen niet worden blootgesteld aan gevaarlijke, schadelijke of onhygiënische omstandigheden die hun gezondheid en ontwikkeling in gevaar brengen.
Het personeel moet regelmatig worden bijgeschoold over gezondheid en veiligheid op de werkplek. Een vertegenwoordiger van het management moet worden aangewezen als de gezondheids- en veiligheidsfunctionaris. Hij/zij is verantwoordelijk voor de naleving van de normen voor veiligheid en gezondheid op het werk.

9

MILIEUBESCHERMING

Het milieu moet worden gerespecteerd. De hulpbronnen zullen op een milieuvriendelijke en duurzame manier worden gebruikt. Het gebruik en de verdere ontwikkeling van milieuvriendelijke
technologieën moeten worden aangemoedigd.
De milieu- en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot afvalbeheer en
de omgang met chemicaliën of andere gevaarlijke materialen of stoffen moeten worden nageleefd. Werknemers moeten worden opgeleid in het omgaan met gevaarlijke agentia en stoffen.

10

OPERATIONELE UITVOERING

De tenuitvoerlegging van en het toezicht op de bovengenoemde sociale normen dienen plaats te vinden door middel van een interne bedrijfsstrategie inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid en bijbehorende interne procedure.
Er moet een interne methode worden ingevoerd om inbreuken op deze sociale normen te melden; werknemers die dit doen, worden niet gestraft of benadeeld.

De handelspartners stemmen ermee in dat de toepassing van de sociale normen op elk ogenblik kan worden gecontroleerd, hetzij door ActiMeat, hetzij door een tester of een onafhankelijk van ActiMeat ingeschakelde auditor.
Elke contractuele partner van ActiMeat verklaart zich bereid deze sociale norm in zijn bedrijf in te voeren, aan zijn handelspartners op te leggen en op de implementatie ervan toe te zien.