Scroll Top

CGA

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1.
De onderhavige algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen door

het bedrijf ACTIMEAT & CO,
F11 – ZI Saint Maurice
04100 MANOSQUE – FRANKRIJK
Kapitaal van EUR 310.000
RCS MANOSQUE B:
824 265 839

(hierna “de Koper”) bij een Leverancier (hierna “de Leverancier”).
1.2.
De onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Leverancier, alsmede van eventuele bijzondere voorwaarden, is een beslissende voorwaarde, zonder welke de Koper geen bestelling zou hebben geplaatst.
Elke door de Leverancier aanvaarde bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die het recht van de Partijen vormen.
Zij hebben voorrang op alle andersluidende bepalingen die door de Leverancier worden voorgesteld, met name zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden.

2.BESTELLING

2.1.
De bestelling wordt schriftelijk aan de Leverancier toegezonden, waarbij de datum van ontvangst bepalend is.
De bestelling leidt tot een vaste inkooporder die aanleiding geeft tot de afgifte van een ontvangstbevestiging van de bestelling door de Leverancier, op papier (per fax of e-mail).
Indien binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling geen ontvangstbevestiging is verzonden, wordt de bestelling geacht te zijn aanvaard.
De aanvaarding van de bestelling kan evenwel het gevolg zijn van het begin van de uitvoering van de bestelling door de Leverancier.
Door de bestelling te aanvaarden, erkent de Leverancier dat hij van de Koper alle informatie heeft ontvangen die nodig is voor de uitvoering ervan.
2.2 De Koper behoudt zich het recht voor de bestelling op elk ogenblik te wijzigen en geen bijkomende wijzigingen aan te brengen.
Deze wijziging zal het voorwerp uitmaken van een wijziging van de bestelling, schriftelijk en ondertekend door de Partijen.
2.3 De Koper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de uitvoering van de bestelling op te schorten.
De opschorting wordt van kracht op de datum van de schriftelijke kennisgeving ervan door de Koper aan de Leverancier.
Tijdens de opschorting worden de uit de bestelling voortvloeiende verplichtingen opgeschort.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER

3.1.
De Leverancier heeft een resultaatsverbintenis voor de uitvoering van de bestelling.
3.2.
De Leverancier verbindt zich ertoe alle specificaties na te leven die hem voorafgaand aan de uitvoering van de bestelling werden meegedeeld.
De Leverancier erkent dat deze verplichting doorslaggevend is voor de bereidheid van de Koper om een bestelling te plaatsen.
3.3.
De Leverancier zorgt ervoor dat hij de nodige vergunningen verkrijgt voor de uitvoering van de bestelling en stelt de Koper daarvan in kennis.
3.4.
De Leverancier verbindt zich ertoe Producten te leveren die voldoen aan de toepasselijke regelgeving, met name inzake goedkeuring, hygiëne, veiligheid, traceerbaarheid, verpakking en opslag, zowel intern als communautair, alsook aan de aanbevelingen, de gidsen voor goede praktijken en de HACCP-methode.
Hij verbindt zich ertoe de producten tegen elke vorm van verontreiniging te beschermen, met name door zijn bedrijfsruimten in overeenstemming met de geldende normen in te richten, in te richten en te onderhouden.
3.5.
De Leverancier wordt geacht de up- en downstream traceerbaarheid van alle geleverde producten te controleren.
Zij garandeert dat zij procedures heeft ingesteld voor het terugroepen van producten.
3.6.
De Leverancier zal op verzoek een certificaat van conformiteit afgeven van de Producten aan de specificaties die in de bestelling zijn opgenomen en aan de normen die gelden op de dag van levering.
3.7.
De Leverancier verleent de Koper vrije toegang tot zijn magazijnen of tot die van zijn onderaannemers, of tot elke plaats waar een taak in verband met de bestelling wordt uitgevoerd, teneinde hem in staat te stellen de voortgang en de uitvoering van de bestelling te controleren met inachtneming van de geldende voorschriften.
3.8.
De Leverancier zal de bestelling niet geheel of gedeeltelijk overdragen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper en op voorwaarde van uitdrukkelijke bekrachtiging door de verkrijger of goedgekeurde onderaannemer van deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden.

4. VERPAKKING – LEVERING

4.1.
De verpakking van de producten geschiedt door de Leverancier, op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid.
De Leverancier verbindt zich ertoe verpakkingen te gebruiken die geschikt zijn voor het vervoer van het vlees, die in perfecte hygiënische staat verkeren en perfect worden onderhouden om de producten tegen besmetting te beschermen en die zodanig zijn ontworpen dat zij na elk gebruik gemakkelijk kunnen worden gereinigd en ontsmet.
4.2.
Onder “Levering” wordt verstaan de overhandiging van de bestelde Producten, in kwaliteit en hoeveelheid, aan de Koper op het in de bestelling aangegeven adres.
Een pakbon, die dezelfde gegevens bevat als de factuur, met uitzondering van de prijzen, moet voor elke levering door de Leverancier in tweevoud worden opgemaakt.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, geschiedt de levering Ex Works (Incoterm 2010), op het adres van de vestiging vermeld in de bestelling.
4.3.
De bestelling wordt pas geacht volledig te zijn uitgevoerd wanneer alle Producten zijn geleverd en alle in de bestelling voorziene documenten en/of alle documenten door de Koper zijn ontvangen.
De eigendomsoverdracht van de bestelde producten vindt plaats bij de levering en houdt geen onvoorwaardelijke aanvaarding van de producten in.
4.4.
De contractuele leveringsdatum is de datum die in de bestelling is vermeld.
Dit is verplicht.
De aanvaarding van een bestelling en van de wijzigingen ervan impliceert een formele en onherroepelijke verbintenis van de Leverancier om de contractuele termijnen voor de uitvoering van de bestelling, het contractuele tijdschema voor de levering van de Producten en de indiening van de vereiste documenten, zoals gespecificeerd in de bestelling, na te leven.
Geen enkele gedeeltelijke of vervroegde levering ten opzichte van de voorziene datum zal worden toegestaan zonder het voorafgaande akkoord van de Koper.
4.5.
In geval van niet-naleving van de leveringstermijn verbindt de Leverancier zich ertoe de Koper op de hoogte te stellen.
De Leverancier is een boete verschuldigd gelijk aan 1% van de prijs van de bestelling exclusief btw, per kalenderdag vertraging, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Bovendien behoudt de Koper zich het recht voor om de bestelling te beëindigen overeenkomstig artikel 8, onverminderd de schadevergoeding die de Leverancier verschuldigd is wegens de niet-nakoming van zijn verplichting.
In dat geval worden alle door de Koper betaalde voorschotten onmiddellijk aan de Koper terugbetaald, onverminderd het recht van de Koper om schadevergoeding te eisen voor het volledige geleden verlies.

5. AANVAARDING

5.1.
De aanvaarding door de Koper van de producten zal pas plaatsvinden na het uitpakken en de verificatie van hun kennelijke overeenstemming met de bestelling en, in voorkomend geval, na overhandiging aan de Koper van de in de bestelling voorziene documenten.
Bovendien behoudt de Koper zich het recht voor op eigen kosten laboratoriumanalyses te laten uitvoeren om de conformiteit van de geleverde producten met de bestelde producten na te gaan.
De producten die op het ogenblik van de fysieke ontvangst ervan conform worden geacht, worden altijd aanvaard onder voorbehoud van de resultaten van de analyses, die later in het laboratorium kunnen worden uitgevoerd.
Alle kosten die inherent zijn aan gebrekkige en/of niet-conforme leveringen zijn in het algemeen ten laste van de Leverancier: ontvangst, analyses, vervoer, eventuele vernietiging, etc.
Bovendien wordt de weigering van de producten door de Koper en de terugzending ervan door de Leverancier op zijn kosten door de Koper beschouwd als een laattijdige levering.
In dat geval behoudt laatstgenoemde zich het recht voor zich, op basis van artikel 4 te beroepen en/of vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.
5.2.
De aanvaarding van de producten, alsmede de betaling van de prijs, houdt niet in dat de Koper afziet van het recht om de behoorlijke nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen te bekritiseren.

6. PRIJZEN

De aangegeven prijzen zijn de prijzen op het ogenblik van de bestelling.
Ze zijn vastgesteld en niet herroepbaar.
Ze zijn in EUR, exclusief btw.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen Ex Works (Incoterm 2010).

7. FACTURERING – BETALING

7.1.
De facturen worden door de Leverancier in tweevoud opgemaakt en bij de levering aan de Koper overhandigd.
7.2.
Naast de verplichte gegevens moet op de facturen het volgende worden vermeld: de hoeveelheid en de kwaliteit van de producten, de geografische oorsprong per partij en de prijs per kilogram van de verschillende betrokken producten.
7.3.
Een factuur kan niet worden opgesteld vóór de datum van levering van de Producten.
De Koper behoudt zich het recht voor elke factuur die qua vorm en inhoud onregelmatig is, te weigeren.
Er wordt geen voorschot betaald op het ogenblik van de bestelling, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen.
7.4.
Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen te worden betaald binnen 30 dagen na het einde van de leveringstermijn.
In het betaalde bedrag wordt rekening gehouden met de overeenkomstig artikel 4 berekende boetes voor te late betaling.
7.5.
In geval van laattijdige betaling zullen boetes voor laattijdige betaling verschuldigd zijn.
De rentevoet van deze boetes is gelijk aan driemaal de wettelijke rentevoet.

8. GARANTIE

8.1.
De Leverancier verbindt zich ertoe de Koper te vrijwaren tegen elk gebrek en/of elke fout, van welke aard ook, die zijn oorsprong vindt in de uitvoering van de bestelling door de Leverancier en in het bijzonder ten gevolge van het slachten, het klaarmaken en het verpakken van de producten.
8,2.
In geval van gezondheidsproblemen die de stopzetting van de verkoop en de repatriëring van de producten vereisen, deelt de Leverancier onmiddellijk de precieze identificatie van de betroffen Partijen mee en voert hij op eigen kosten een procedure voor het terugroepen van de producten uit.
8.3.
De Leverancier is verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming en/of defect dat bestaat op het ogenblik van de levering van de producten en verbindt zich er jegens de Koper toe om de producten onmiddellijk te vervangen indien mogelijk, of, naar keuze van de Koper, de producten terug te betalen, onverminderd elke eis tot schadevergoeding.
Indien de Leverancier niet in staat blijkt te zijn om de goede uitvoering van dit artikel te verzekeren, behoudt de Koper zich het recht voor om de bestelling te beëindigen in overeenstemming met artikel 10 hieronder, onverminderd de toepassing van boetes voor vertraging en eventuele schadevergoeding.

9. AANSPRAKELIJKHEID/VERZEKERING

9.1.
In het algemeen is de Leverancier aansprakelijk jegens de Koper en jegens derden (in het bijzonder jegens de klanten van de Koper) voor alle soorten schade, direct en/of indirect, lichamelijk, materieel en/of immaterieel, voortvloeiend of anderszins, die verband houden met de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van een van zijn verplichtingen.
Hierbij wordt gepreciseerd dat de Leverancier alle financiële gevolgen draagt die de Koper draagt ten gevolge van de niet-nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen, ongeacht of deze niet-nakoming te wijten is aan de Leverancier dan wel aan zijn personeelsleden of ondergeschikten, onderaannemers, leveranciers en/of aannemers.
9,2.
De Leverancier verklaart dat hij voor al deze risico’s een verzekering heeft afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij waarvan de solvabiliteit bekend is en verbindt zich ertoe de Koper op diens eerste verzoek alle bewijsstukken betreffende het bestaan van verzekeringswaarborgen en de overeenkomstige bedragen te verstrekken.

10. BEËINDIGING

In geval van niet-nakoming door de Leverancier van één van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de bestellingen van de Koper overeenkomstig artikel 2, heeft de Koper het recht om het contract van rechtswege te beëindigen, nadat een ingebrekestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs na 8 dagen zonder gevolg is gebleven en onverminderd de schadevergoeding die de Koper zou kunnen vorderen ten gevolge van de tekortkomingen van de Leverancier.
Het spreekt vanzelf dat wanneer de schending niet ongedaan kan worden gemaakt en in het bijzonder in geval van schending van een verplichting om niets te doen, de beëindiging met onmiddellijke ingang zal plaatsvinden.

11. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

11.1.
Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen clausules, alsmede alle contractuele handelingen waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht.
11,2.
ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE VERRICHTINGEN DIE ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VALLEN, ZELFS IN GEVAL VAN BEROEP OP EEN WAARBORG OF OP MEERDERE VERWEERDERS, VALT ONDER DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE HANDELSRECHTBANK VAN MANOSQUE.