Scroll Top

CGV

1. AANVAARDING – VERKOOPSVOORWAARDEN

De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van rechtswege van toepassing op alle verkopen gesloten door

de vennootschap ACTIMEAT & CO,
F11 – ZI Saint Maurice
04100 MANOSQUE – FRANKRIJK
Kapitaal van EUR 310.000
RCS MANOSQUE B:
824 265 839

(hierna:
(“ACTIMEAT”) met elke Koper (hierna:
“De Koper”), die deze aanvaardt en erkent er volledig kennis van te hebben genomen en derhalve afziet van het recht zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, in het bijzonder zijn eigen algemene inkoopvoorwaarden.
De Koper aanvaardt dat ACTIMEAT deze algemene voorwaarden later en op redelijke wijze kan wijzigen en dat hun relatie altijd zal worden beheerst door de meest recente voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling.
Geen enkel ander document dan deze voorwaarden schept verplichtingen voor ACTIMEAT of de Koper (hierna te noemen de “Partijen”) of wijkt af van deze voorwaarden, tenzij het schriftelijk is en ondertekend door de Partijen of vermeld in de overeenkomst die is gevormd in overeenstemming met artikel 2.

2. OFFERTES – BESTELLINGEN

2.1 Voorstellen tot aankoop van ACTIMEAT aan een Koper zijn geldig gedurende 15 dagen vanaf hun uitgifte door ACTIMEAT, tenzij anders bepaald en onder voorbehoud van de leveringsmogelijkheden in kwantiteit en kwaliteit van de gevraagde producten.
2.2.
Elke bestelling van de Koper, volgend op een voorstel tot aankoop van ACTIMEAT, moet schriftelijk gebeuren (e-mail, fax, brief) en moet het leverings- en facturatieadres vermelden, het bestelnummer, de datum van de bestelling, de gevraagde leveringsdatum, die niet korter mag zijn dan 10 dagen na de besteldatum, de referenties, de hoeveelheid en de kwaliteit van de bestelde producten en de eventuele prijs per kilogram, bepaald door ACTIMEAT.
Een bestelling met onvolledige of foutieve informatie kan leiden tot fouten of vertragingen waarvoor ACTIMEAT niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Een bestelling wordt pas geacht door ACTIMEAT te zijn aanvaard nadat de orderbevestiging is verzonden.
De overeenkomst komt tot stand (hierna “Contract”) en de Partijen zijn gebonden wanneer de orderbevestiging ondertekend door de Koper is teruggestuurd, met dien verstande dat het begin van de uitvoering van de overeenkomst, of het stilzwijgen van de Koper na de 24 werkuren volgend op de ontvangst van de orderbevestiging, gelijk staat met de bevestiging van deze laatste door de Koper.
De Koper kan, indien nodig, de verschillen tussen zijn bestelling en de bevestiging vaststellen.
Enkel de bevestiging is bindend, in het bijzonder wat de prijs en de leveringstermijn betreft.
2.3 Elke annulering van een vaste verkoop is onderworpen aan het voorafgaande schriftelijke akkoord van ACTIMEAT.
In alle gevallen is de volledige aankoopprijs verschuldigd.
2.4 Elk verzoek tot wijziging van een bestelling moet door ACTIMEAT worden aanvaard en zal aanleiding geven tot een bijkomende facturatie en, in voorkomend geval, tot een herziening van de leveringstermijnen.
Gezien de bederfelijke aard van de producten en de onzekerheid van hun bevoorrading, kan geen enkel verzoek tot wijziging door ACTIMEAT worden ontvangen 5 dagen vóór de leveringstermijn vermeld in artikel 3 hieronder.

3. LEVERING – RISICO’S

3.1 De levering moet geschieden op het adres en onder de voorwaarden die in het Contract zijn vermeld.
De leveringstermijnen van de producten worden slechts ten indicatieve titel gegeven en de Koper kan zich hierop niet beroepen om de annulering van de bestelling, boetes of schadevergoedingen te eisen, of een weigering van betaling van de prijs of van de in de bestelling voorziene termijnen.
3.2 De met de producten gedeponeerde verpakkingen, pallets of andere dragers blijven eigendom van ACTIMEAT.
Zij moeten ter beschikking van ACTIMEAT worden gehouden, schoon en in goede staat.
In geval van verlies of beschadiging worden zij tegen vervangingswaarde in rekening gebracht.
3.3 Tenzij anders is overeengekomen, worden de door ACTIMEAT verkochte producten geleverd volgens de ICC 2010 Incoterm “DDP “(Delivery Duty Paid), op de in de Overeenkomst bepaalde plaats.
3.4 In alle gevallen, onverminderd de te nemen maatregelen ten aanzien van de vervoerder, moet elke betwisting door de Koper of zijn dienstverlener betreffende de conformiteit van het gewicht en de hoeveelheid of de klaarblijkelijke gebreken van de producten onmiddellijk na ontvangst van de producten en ten laatste binnen 48 uur na ontvangst ervan worden gedaan. Bij gebrek aan een klacht die binnen deze termijn per aangetekende brief met ontvangstbewijs wordt gemeld en gezien de specifieke aard van de producten, zal geen enkele klacht voor zichtbare gebreken door ACTIMEAT worden aanvaard.
Indien de Koper een gebrek aan overeenstemming vaststelt en tenzij dit de producten volgens de gezondheidsvoorschriften kennelijk ongeschikt voor consumptie maakt, moeten de geleverde producten op verzoek van ACTIMEAT ter beschikking van ACTIMEAT worden gesteld, met inachtneming van de regels inzake hygiëne en conservering, met name met het oog op de uitvoering van een eventueel noodzakelijk bacteriologisch onderzoek.
In voorkomend geval en na toestemming van ACTIMEAT is de Koper verantwoordelijk voor de vernietiging van de producten die ongeschikt zijn voor consumptie, met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die zijn vastgelegd in de geldende regelgeving.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De Koper verbindt zich ertoe nauwgezet de wetgeving na te leven die van toepassing is op zijn activiteit en in het bijzonder die welke betrekking hebben op het verkrijgen van de erkenning, het vervoer, de opslag, de bewaring, de verpakking, de traceerbaarheid en, in het algemeen, op de verkoop van de bestelde goederen.
De Koper dient zich, indien van toepassing, ook te houden aan de gidsen voor goede hygiënische praktijken en de toepassing van de HACCP-methode die eventueel in het kader van zijn activiteit zijn opgesteld.
ACTIMEAT behoudt zich het recht voor te controleren of de Koper zich aan deze voorschriften houdt en met name om de plaats waar de goederen zijn opgeslagen te bezoeken, op de dagen en uren die zij verkiest.
De Koper verbindt zich er in dit verband toe het personeel van ACTIMEAT vrije toegang te verlenen om deze controles uit te voeren.
De Koper vrijwaart ACTIMEAT tegen alle schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de niet-naleving van deze instructies.

5. PRIJZEN

De facturering geschiedt op basis van de in het Contract vermelde prijzen.
In geval van een overeenkomst met opeenvolgende uitvoering kan de prijs variëren in geval van een aanzienlijke verhoging van de door de leveranciers van ACTIMEAT gehanteerde prijzen.
Elke stijging van meer dan 5% wordt geacht aanzienlijk te zijn.
In alle gevallen zal ACTIMEAT de Koper op de hoogte stellen van de nieuwe prijzen zodra deze beschikbaar zijn, waarbij de verhoogde prijzen van toepassing zijn op bestellingen die 8 dagen na kennisgeving aan de Koper zijn geplaatst.
Een wijziging van meer dan 10% in de prijs van de bestelde producten geeft ACTIMEAT het recht de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 10.
Tenzij anders overeengekomen, is de prijs in euro’s, exclusief belasting en DDP, inclusief verzend- en verpakkingskosten.

6. BETALING

6.1 De producten worden door ACTIMEAT gefactureerd bij levering.
6.2 Alle facturen moeten binnen 30 dagen na de leveringsdatum worden voldaan aan het adres van de maatschappelijke zetel van ACTIMEAT dat op de factuur is vermeld.
6.3 Een waarborgsom, waarvan het bedrag varieert naar gelang van het bedrag van de bestelling, kan door ACTIMEAT worden gevorderd overeenkomstig de in de orderbevestiging opgenomen bepalingen.
De uitvoering van de bestelling wordt opgeschort totdat de Koper het voorschot volledig heeft betaald.
6.4 Contante betaling of vooruitbetaling van een factuur geeft geen recht op korting.
6.5 De Koper kan geen enkele reden inroepen om de betaling uit te stellen of te wijzigen, in het bijzonder een geschil over de kwaliteit of de niet-conformiteit van de producten of een vertraging in de levering.
6,6.
Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, wordt van rechtswege verhoogd met een boete die gelijk is aan vijfmaal de geldende wettelijke rentevoet.
De niet-betaling van één enkele factuur of wissel op de overeengekomen vervaldag maakt alle nog niet vervallen facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar voor alle geleverde of in uitvoering zijnde bestellingen.
ACTIMEAT heeft tevens het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, onverminderd het recht schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

NIETTEGENSTAANDE ENIG ANDERSLUIDEND BEDING, GESCHIEDT DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE BESTELDE PRODUCTEN AAN DE KOPER SLECHTS NA VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS DOOR DEZE LAATSTE.
Deze bepaling verhindert niet dat de risico’s van verlies of bederf van de verkochte producten bij de levering op de Koper overgaan.
De Koper mag deze producten echter in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen of verwerken.
De machtiging tot wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud verkochte producten wordt automatisch ingetrokken in geval van betalingsverzuim van de Koper.
De Koper dient ervoor te zorgen dat identificatie van de producten na levering steeds mogelijk is.
In geval van onmogelijke identificatie, erkent de Koper dat ACTIMEAT dezelfde hoeveelheid producten van dezelfde aard kan opeisen.

8. GARANTIE – AANSPRAKELIJKHEID

8.1.
Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om aan ACTIMEAT de kenmerken van de producten mee te delen die overeenstemmen met zijn behoeften, met name de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die nodig zijn voor een perfecte beoordeling van de gewenste producten en om zich ervan te vergewissen dat de overeengekomen kenmerken in alle opzichten overeenstemmen met zijn verwachtingen.
De Koper wordt aldus geacht de door hem gekochte producten volledig te kennen en erkent dat hij de informatie betreffende de bestelde producten heeft kunnen verkrijgen.
In het bijzonder is de klant als enige verantwoordelijk voor de keuze van de opslagplaats van de producten na de levering.
8,2.
ACTIMEAT kan alleen aansprakelijk worden gesteld jegens de Koper wanneer de geleverde producten niet overeenstemmen met de bestelde producten.
De naleving van de bestelling wordt beoordeeld aan de hand van het contract.
Bij geringe verschillen tussen de hoeveelheden bestelde en geleverde producten wordt de levering geacht in overeenstemming te zijn met het contract.
Zo wordt een afwijking van de hoeveelheid van minder dan 5% als gering beschouwd en wordt de levering geacht conform te zijn.
Geen enkel goed, geleverd onder de normale voorwaarden met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan worden teruggezonden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ACTIMEAT.
In geval van niet-conformiteit van de geleverde goederen, zal ACTIMEAT de als niet-conform erkende producten vervangen.
8.3.
In geval van twijfel over de interpretatie van een clausule of bij gebrek aan een vermelding die het mogelijk maakt de precieze omvang van de verplichtingen van ACTIMEAT vast te stellen, erkent de Koper dat de verplichtingen van ACTIMEAT worden opgevat als middelenverbintenissen.
In elk geval kan ACTIMEAT niet verantwoordelijk worden gesteld in de volgende gevallen:
– Voorraadtekorten, met name wanneer ACTIMEAT te maken krijgt met ernstige bevoorradingsmoeilijkheden of met niet-naleving door de Koper, van welke aard ook, van de regelgeving die van toepassing is op de geleverde producten en/of de opgestelde gidsen voor goede praktijken.
– Nalatigheid van de Koper, met name bij het uitpakken, de opslag, de verpakking of de bewaring van de producten (eerbiediging van de koudeketen, hygiëne, bescherming van de producten tegen elke vorm van besmetting, onderhoud van de uitrusting, traceerbaarheid van de producten, etc.).
– Gebruik en/of verwerking door de Koper van de geleverde producten die niet voldoen aan de regels die gelden voor de levensmiddelenhandel in het algemeen en voor vlees in het bijzonder.
ACTIMEAT kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor de distributie door de Koper van verouderde of beschadigde goederen.
IN ALLE GEVALLEN, BEHALVE IN HET GEVAL VAN FRAUDULEUS WANGEDRAG, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACTIMEAT IN GEEN GEVAL HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR DE KOPER VOOR HET (DE) BESCHADIGDE PRODUCT(EN) WERD BETAALD.
ACTIMEAT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch ten opzichte van de Koper, noch ten opzichte van een derde, voor enige indirecte schade, in het bijzonder bedrijfsschade, verlies van cliënteel, commerciële schade, schade aan het merkimago, voortvloeiend uit het bezit of het gebruik van de producten.
ACTIMEAT zal altijd een aansprakelijkheidsclaim kunnen voorkomen door een niet-conform product te vervangen.
Elke betwisting door de Koper van de goede uitvoering door ACTIMEAT van zijn contractuele verplichtingen moet gemotiveerd zijn en het voorwerp uitmaken van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, verzonden ten laatste binnen het jaar volgend op de beweerde niet-nakoming.
Gebeurt dit niet, dan betekent dit dat de Koper afziet van zijn recht om de goede uitvoering door ACTIMEAT van zijn contractuele verplichtingen te bekritiseren.

9. OVERMACHT

ACTIMEAT is niet aansprakelijk voor contractbreuk indien deze inbreuk het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een geval van overmacht zoals natuurrampen, oorlogen, oproer, aanslagen, extreme koude of hitte, epidemieën, pandemieën, epidemieën, overstromingen, branden, stakingen, zowel bij ACTIMEAT als bij zijn dienstverleners, leveranciers, overheidsdiensten, postdiensten, dwingende bevelen van de overheid (import-, exportverbod, etc.), onderbreking van bevoorrading, ernstige incidenten in de infrastructuur van ACTIMEAT.
Het optreden van een geval van overmacht heeft de onmiddellijke opschorting van de uitvoering van het contract tot gevolg.
Indien de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, kan het Contract door elk der Partijen worden beëindigd.

10. OPLOSSING/BEËINDIGING

10.1.
ACTIMEAT heeft het recht het Contract zonder opzeggingstermijn te beëindigen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs:
– in geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door de Koper van zijn verplichtingen nadat ingebrekestelling meer dan dertig dagen zonder gevolg is gebleven, in het bijzonder zijn betalingsverplichting;
– in geval van ongunstige wijziging van de financiële of commerciële situatie van de Koper, die tot betalingsverzuim zou kunnen leiden;
– in geval van niet-naleving door de Koper van de voorschriften die op zijn activiteit van toepassing zijn;
– in geval van overmacht, of soortgelijke gebeurtenissen overeenkomstig artikel 9;
10.2. In geval van niet-nakoming door de Koper van zijn verplichtingen uit hoofde van2 Bovendien heeft ACTIMEAT, in geval van een overeenkomst met opeenvolgende uitvoering, en naast de voorziene hypotheses van verbreking, het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval van een aanzienlijke wijziging van de aankoopprijs van de bestelde producten, waaronder wordt verstaan een verhoging van meer dan 10%, indien de Koper de nieuwe prijzen niet aanvaardt binnen 8 dagen na de kennisgeving ervan.
10.3 In geval van niet-nakoming van de overeenkomst is ACTIMEAT van haar leveringsplicht ontheven.
Zij zal alle door de Koper betaalde bedragen voor nog niet uitgevoerde bestellingen terugbetalen, behalve wanneer de tekortkoming te wijten is aan de schuld van de Koper.
In geval van niet-nakoming van de overeenkomst heeft ACTIMEAT het recht geen verdere bestellingen te aanvaarden en is zij geen schadevergoeding aan de Koper verschuldigd.

11. TOLERANTIE EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Het feit dat ACTIMEAT op een bepaald moment geen beroep doet op een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand van haar kant om er op een later tijdstip een beroep op te doen, met name het feit dat zij geen aanspraak maakt op laattijdige betaling.
De eventuele annulering van een clausule doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules van deze overeenkomst.

12. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

12.1.
ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT ALLE VERRICHTINGEN DIE DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN GEDEKT, ZAL WORDEN ONDERWORPEN AAN DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE HANDELSRECHTBANK VAN MANOSQUE (FRANKRIJK).
12.2.
Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen clausules, alsmede alle verkoopstransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht.
13.
BEWIJS

In geval van betwisting komen de Partijen overeen de fax en de e-mail te beschouwen als een origineel schriftelijk document met volledig bewijs en zien zij af van het recht om dit bewijsmiddel te betwisten, behalve om de echtheid ervan te bespreken